Amacımız

Veteriner hekimler ve bu meslek grubunu yetiştiren fakültelerin öğrencileri arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma ve yetişmeyi temin etmek, destekleyici her türlü yardımda bulunmak.

Veteriner hekimlere, öğrencilere ve ilim adamlarına yurt içi ve dışı tahsil, doktora ve araştırma bursları vermek, teşvik etmek, eğitim kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak, öğrenci yurtları ve pansiyonlar açmak.

Veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi, maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.

Serbest veteriner hekimliğin gelişmesini teşvik amacıyla, veteriner hekimlerin hayvancılıkla ilgili işletmeleri için her türlü (malzeme, kredi vs.) yardımda bulunmak.

Veteriner hekimliği mesleğinin ülke menfaatleri doğrultusunda en faydalı şekilde uygulanması için faaliyetlerde bulunmak.

Ülkemizin hayvan sağlığı ve üretimine ilişkin problemleri, hayvansal ürünlerin üretim ve kontrolleri,veteriner halk sağlığı ve veteriner hekimliği mesleğini ilgilendiren diğer konularda çok yönlü sosyal, kültürel ve eğim faaliyetlerinde (kurs, seminer, açık oturum,sempozyum, panel, anma günleri düzenlemek, dergi, broşür ve gazete çıkarmak) bulunmak.Gerektiği hallerde eğitim ve kültür merkezleri kurmak.

Vakfın belirtilen gayelerine benzer faaliyetleri gaye edinip sosyal kültürel, eğitim ve benzeri gayelerle kurulan diğer vakıflarla ve mesleki kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.

Vakfın gelirleri elverdiği ölçüde üyelerine emeklilik yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, nakil yardımı, kaza yardımı, afet yardımı, evlendirme yardımı gibi yardımlarda bulunmak ve iş kredisi, konut kredisi ve benzeri krediler açmak.

Vakıf belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için, gerekli hallerde ilgili makamlardan izin alarak her türlü akid ve tasarrufta bulunabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve bağış olarak kabul edebilir. İttifaklar kurabilir, yardımlaşma ve vakfa gelir getirmek gayesi ile ticari, sinai ve sıhhi işletmeler kurabilir, veya kurulmuş olan işletmelerle, şirketlere iştirak edebilir. İthalat ve ihracat işlemleri yapabilir. Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi yardımlarla ölüme bağlı tasarruflarla yapılan bağışları kabul edebilir. Şartlı bağışları uygun yerlere sarf eder.

Bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar, haklar ve para üzerinde vakfın gayesine tahsis edilmek kaydı ile her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları tebdil edebilir, aidat toplayabilir, hisse senetlerini ve her türlü tahvilleri vesair menkul kıymetleri, bunların kuponlarını, şirketlerin ve şahısların hak ve alacak ifade eden evrakını alıp satabilir, personel istihdam edebilir. Mal varlığını arttırmak amacıyla tasarruf ettiği kıymetlerle şirketlere katılabilir ve kurabilir.

Velhasıl vakıf gayelerinin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadıyla faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri icra hususunda  medeni kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.